إضافة رد
قديم 06-02-2014, 07:22 PM
  المشاركه #1

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 355
Essam1212 غير متواجد حالياً  

Icon14 مؤشر ايمي بروكر هديه مني لكم


هذا المؤشر اهداء لكم ولا أرغب منكم الا دعوه في ظهر الغيب

للأمانه المؤشر ليس لي ولا أعلم من صاحبهالمؤشر اسمه مؤشر القاع واضح جداً مايحتاج شرح

مؤشر ايمي بروكر هديه مني لكم

اليكم المعادله

_SECTION_BEGIN("");

SetBarsRequired(350, -0);


parmPlotScoreCard = ParamToggle("Plot KPScoreCard", "No|Yes", 1);
parmPlotA900AutoStop = ParamToggle("Plot A900/AutoStop", "No|Yes", 0);
parmA900Color = ParamColor("A900 Color", colorWhite);
parmA900Style = ParamStyle("A900 Style", styleLine, maskAll);
parmAutoStopColor = ParamColor("AutoStop Color", colorYellow);
parmAutoStopStyle = ParamStyle("AutoStop Style", styleLine, maskAll);
parmPPTextColor = ParamColor("PP Text color", colorBlue);
parmPPTrndColorUp = ParamColor("PP Trend Up color", ColorRGB(167,224,243) );
parmPPTrndColorDn = ParamColor("PP Trend Dwn color", ColorRGB(255,192,203) );
parmPPTextOffSet = Param("PP OffSet", 0.60, 0.40, 1.5, 0.1);
parmTickMultipler = Param("M/W tick allowance", 1, 0, 10, 1);
parmA900AutoStopX = ParamToggle("Plot A900/AutoStop Cross", "No|Yes");
parmA900AutoStopColorX = ParamColor("A900/AutoStop Cross Color", colorBlue);
ParmSCThreshold = Param("ScoreCard Threshold", 3, 1, 9, 1);
parmVoice = ParamToggle("Voice 123 Setups", "No|Yes", 0);
parmAlert = ParamToggle("Alert 123 Setups", "No|Yes", 0);
parmPivotPop = ParamToggle("PivotPop", "No|Yes", 1);
parmBarCancel = Param("Bar Cancel", 7, 1, 20, 1);
parmWaterLevelColor = ParamColor("WalterLevel Color", ColorRGB(127,255,212));
parmWaterLevelStyle = ParamStyle("WaterLevel Style", styleLine, maskAll);
parmBBPeriod = Param("Bollinger Band Period", 10, 2, 30, 1);
parmBBSD = Param("bollinger Band SD", 0.8, 0.2, 3.0);
ParmPlotPPIndicators = ParamToggle("Plot Pivot Pop indicators", "No|Yes", 0);
parmBBColor = ParamColor("BBands Color", colorWhite);
parmBBStyle = ParamStyle("BBands Style", styleLine, maskAll);
ParmDebug = ParamToggle("Debug", "No|Yes", 0);

_N(PaneName = Name() + Interval(2)+ _SECTION_NAME());
_N(NewBarName = "NewBar" + PaneName);

function NewBarP()
{
PrevDT = StaticVarGet( NewBarName);
DT = LastValue(DateTime());
StaticVarSet( NewBarName,DT);
return DT != PrevDT;
}
function MRoundP(Number, Multiple )
{
if(Multiple == 0 )
{

xMultiple = 0.01; }
else
{
xMultiple = Multiple;
}
Divided = Number / xMultiple;
intDivided = int(Divided);
intDivided = intDivided + round(Divided - intDivided);
return intDivided * xMultiple;
}

ObjAB = CreateObject("Broker.Application");
ticker = objAB.Stocks(Name() );
if(ticker.TickSize == 0)
{
TickValue = 0.01;
}
else
{
TickValue = ticker.TickSize;
}
NewBarSignal = NewBarP();

KPA900 = E_TSKPA900(Close);
KPAutoStop = E_TSKPAUTOSTOP(High,Low,Close);
Ctmpl = E_TSKPCOLORTMPL(Open,High,Low,Close,Volume); //ScoreCard
KPScoreCard = 0;
KPScoreCard = KPScoreCard + IIf(tskp_colortmplcnd0 > 0, 1, -1);
KPScoreCard = KPScoreCard + IIf(tskp_colortmplcnd1 > 0, 1, -1);
KPScoreCard = KPScoreCard + IIf(tskp_colortmplcnd2 > 0, 1, -1);
KPScoreCard = KPScoreCard + IIf(tskp_colortmplcnd3 > 0, 1, -1);
KPScoreCard = KPScoreCard + IIf(tskp_colortmplcnd4 > 0, 1, -1);
KPScoreCard = KPScoreCard + IIf(tskp_colortmplcnd5 > 0, 1, -1);
KPScoreCard = KPScoreCard + IIf(tskp_colortmplcnd6 > 0, 1, -1);
KPScoreCard = KPScoreCard + IIf(tskp_colortmplcnd7 > 0, 1, -1);
KPScoreCard = KPScoreCard + IIf(tskp_colortmplcnd8 > 0, 1, -1);

if(parmDebug == 1)
{
// printf("a900: %0.6f% \nAutoStop: %0.6f%\nScoreCard: %0.0f%\n", KPA900, KPAutoStop, KPScoreCard);
}
if(parmPlotScoreCard == 1)
{
//_N(Title = StrFormat("{{NAME}} - {{INTERVAL}} {{DATE}} Open %g, Hi %g, Lo %g, Close %g% (%0.4f%) {{VALUES}}", O, H, L, C, SelectedValue( C - Ref(C, -1)) ));
if( ParamToggle("Tooltip shows", "All Values|Only Prices" ) )
{
// ToolTip=StrFormat("Open: %g\nHigh: %g\nLow: %g\nClose: %g (%.2f%%)\nVolume: "+NumToStr( V, 1 ), O, H, L, C, SelectedValue( ROC( C, 1 )));
}
//Color = IIf(KPScoreCard >= parmSCThreshold, colorBlue, IIf(KPScoreCard <= -parmSCThreshold, colorRed, colorYellow) );
//Plot( C, "Close", Color , styleNoTitle | ParamStyle("OHLC Style") | GetPriceStyle() );
}
//user want A900/AutoStop plotted
if(parmPlotA900AutoStop == 1)
{
// Plot(KPA900, "A900", parmA900Color, parmA900Style);
// Plot(KPAutoStop, "AutoStop", parmAutoStopColor, parmAutoStopStyle);
}
// find A900/AutoStop cross over/under with ScoreCard confirmation.
XOUp = (KPA900 > KPAutoStop) AND (KPScoreCard >= parmSCThreshold); // New Pivot Low
XODn = (KPA900 < KPAutoStop) AND (KPScoreCard <= -parmSCThreshold); // New Pivot High
if(parmDebug == 1)
{
// printf(WriteIf(XOUp, "before= XOUp: True", "before= XOUp: False") + WriteIf(XODn, " XODn: True\n", " XODn: False\n") );
}
//remove duplicate signals
XOUp = ExRem(XOUp, XODn);
XODn = ExRem(XODn, XOUp);

if(parmDebug == 1)
{
// printf(WriteIf(XOUp, "after= XOUp: True", "after= XOUp: False") + WriteIf(XODn, " XODn: True\n", " XODn: False\n") );
}
//find the current Pivot Points - PL and PH
//remember XOUp = 1 means a PL and XODn =1 means a PH
PLBars = IIf(XOUp, LowestSinceBars(XODn, L ,1), 0); //find the bar that produced the Lowest Low
PHBars = IIf(XODn, HighestSinceBars(XOUp, H, 1),0); //find the bar that produced the Highest High
//PLPrice = IIf(XOUp, Ref(L, -PLBars), 0);
//PHPrice = IIf(XODn, Ref(H, -PHBars),0);
PLPrice = Ref(L, -PLBars);
PHPrice = Ref(H, -PHBars);

//keep track of the previous Pivot Points
PrevPLBars = Ref(BarsSince(XOUp), -1) +1;
PrevPHBars = Ref(BarsSince(XODn), -1) +1;
PrevPLPrice = Ref(PLPrice, -prevPLBars);
PrevPHPrice = Ref(PHPrice, -PrevPHBars );
PivotsCloseEnough = TickValue * parmTickMultipler;
PLDifference = MroundP(PLPrice - PRevPLPrice, ticker.TickSize);
PHDifference = MroundP(PHPrice - PrevPHPrice, ticker.TickSize);
PPTrend = IIf(XOUp AND (PLDifference > PivotsCloseEnough) AND PrevPHPrice > PrevPLPrice AND PRevPHPrice > PLPrice, 1,
IIf(XOUp AND (PLDifference < - PivotsCloseEnough) AND PRevPHPrice > PrevPLPrice AND PrevPHPrice > PLPrice, -1,
IIf(XODn AND (PHDifference > PivotsCloseEnough) AND PrevPLPrice < PrevPHprice AND PrevPLPrice < PHPrice, 1,
IIf(XODn AND (PHDifference < -PivotsCloseEnough) AND PrevPLPrice < PrevPHPrice AND PrevPLPrice < PHPrice, -1,
IIf(XOUp AND (abs(PLDifference) <= PivotsCloseEnough) AND PrevPHPrice > PrevPLPrice AND PRevPHPrice > PLPrice, 2,
IIf(XODn AND (abs(PHDifference) <= PivotsCloseEnough) AND PrevPLPrice < PrevPHPrice AND PrevPLPrice < PHPrice, -2, 0)))) ));
if(ParmDebug)
{
//printf("Current PH Bar: %g% /Price: %g%\n", PHBars, PHPrice);
//printf("Current PL Bar: %g% /Price: %g%\n", PLBars, PLPrice);
//printf("Previous PH Bar: %g% /Price: %g%\n", PrevPHBars, PrevPHPrice);
//printf("Previous PL Bar: %g% /Price: %g%\n", PrevPLBars, PrevPLPrice) ;
//printf("PP Trend: %g%\n", PPTrend);
//printf("PHPrice - PrevPHPrice: %g%\nPLPrice - PrevPLPrice: %g%\nPivotsCloseEnough: %g%", PHDifference, PLDifference, PivotsCloseEnough);
}
//PLot pivots as text
dist = parmPPTextOffSet * ATR(10);
//for( i = 0; i < BarCount -1; i++)
for( i = 0; i < BarCount ; i++)
{
if(XOUp[i ] == 1 AND abs(PPTrend[i]) != 2) //cross up -plot the Pivot Low
{
PlotText("PL", i - PLBars[i], PLPrice[i] - dist[i] , parmPPTextColor, IIf(PPTrend[i] == 1, parmPPTrndColorUp, IIf(PPTrend[i] == -1, parmPPTrndColorDn, colorYellow) ));
}
if(XODn[i ] == 1 AND abs(PPTrend[i]) != 2) //cross down - plot the pivot high
{
PlotText("PH", i - PHBars[i], PHPrice[i] + dist[i], parmPPTextColor, IIf(PPTrend[i] == 1, parmPPTrndColorUp, IIf(PPTrend[i] == -1, parmPPTrndColorDn, colorYellow) ));
}
if(XOUp[i ] == 1 AND (PPTrend[i]) == 2) // the Pivot Low is a W Bottom
{
PlotText("PW", i - PLBars[i], PLPrice[i] - dist[i] , parmPPTextColor, colorYellow) ;
}
if(XODn[i ] == 1 AND PPTrend[i] == -2) //cross down - pivot high is a M Top
{
PlotText("PM", i - PHBars[i], PHPrice[i] + dist[i], parmPPTextColor, colorYellow) ;
}
} //end For
// Plot A900/AutoStop cross over/under
if(parmA900AutoStopX == 1)
{
PlotShapes(IIf(Cross(KPA900, KPAutoStop), shapeUpTriangle, shapeNone),colorYellow, 0, L, -30);
PlotShapes(IIf(Cross(KPAutoStop, KPA900), shapeDownTriangle, shapeNone), colorRed, 0, H , -30);
}
if(parmPivotPop == 1)
{
//Kp indicators for Pivot Pop
dummy = E_TSKPFAST2(Open, High, Low, Close, Volume);
KPFast2 = IIf(tskp_fast2val1 > 0, 1, -1);
//calculations
BarsSinceXOUp =BarsSince(XOUp);
BarsSinceXODn = BarsSince(XODn);
UBB = BBandTop(C, parmBBPeriod, parmBBSD);
LBB = BBandBot(C, parmBBPeriod, parmBBSD);
PopFilter = True;
if(parmDebug == 1)
{
//printf("\nFast2: %1.0f% \nUBB: %0.6f%\nLBB: %0.6f%\nC: %g%\n", KPFast2, UBB, LBB, C);
//printf("Bars since Last XOUp: %1.0f%\nBars since last XODn: %1.0f%\n", BarsSinceXOUp, BarsSinceXODn );
//printf("Bars since PPTrnd =1: %1.0f%\nBars since PPTrnd = -1: %1.0f%\n", BarsSince(PPTrend ==1), BarsSince(PPTrend == -1) );

}
PPopUp = (BarsSince(PPTrend >= 1) < BarsSince(PPTrend <= -1)) AND (BarsSince(XOUp) <= parmBarCancel) AND (KPA900 >= KPAutoStop) AND(KPFast2 == 1) AND (KPScoreCard >= 5)
AND PopFilter AND (C > UBB) AND (C > O) ;
PPopUp = IIf( PPopUp AND Sum(PPopUP, BarsSince(XOUp)+1) == 1, True, False ); //keep only the 1st signal
PPopDn = (BarsSince(PPTrend <= -1) < BarsSince(PPTrend >= 1)) AND (BarsSince(XODn) <= parmBarCancel) AND (KPA900 <= KPAutoStop) AND(KPFast2 == -1) AND (KPScoreCard <= -5)
AND PopFilter AND (C < LBB) AND (C < O) ;
PPopDn = IIf( PPopDn AND Sum(PPopDn, BarsSince(XODn) + 1) == 1, True, False); //keep only the first signal
if(parmDebug == 1)
{
//printf(WriteIf(PPopUp,"PPopUp: True", "PPopUp: False") + WriteIf(PPopDn, " PPopDn: True\n", " PPopDn: False\n") );
//printf("PPopUp sum: %1.0f% \nPPopDn sum: %1.0f%\n", Sum(PPopUP, BarsSince(XOUp)) , Sum(PPopDn, BarsSince(XODn)) );
}
// Plots
PlotShapes(IIf(PPopUp, shapeHollowUpArrow, shapeNone), colorYellow, 0, L, -25);
PlotShapes(IIf(PPopDn, shapeHollowDownArrow, shapeNone), colorRed, 0, H, -25);

if(ParmPlotPPIndicators == 1) //plot the Pivot Pop Indicators
{
//Plot(UBB, "Upper BB", colorYellow, parmBBStyle);
//Plot(LBB, "Lower BB", colorRed, parmBBStyle);
if(parmPlotA900AutoStop == 1)
{
// Plot(KPA900, "A900", parmA900Color, parmA900Style);
// Plot(KPAutoStop, "AutoStop", parmAutoStopColor, parmAutoStopStyle);
}
//Plot( 0.5, "Fast2", IIf(tskp_fast2val1 > 0, parmPPTrndColorUp, parmPPTrndColorDn) , styleArea | styleNoLabel | styleOwnScale , 0, 10);
} //endif parmPlotPPIndicators
} // end if parmPivotPop
// Type 1, 2 or 3 setups
// kp indicators
KPWaterlevel = E_TSKPWATERLEVEL(Open,High,Low,Close,Volume);
dummy = E_TSKPMEDIUM(Close);
KPMediumUp = tskp_mediumup;
KPMediumDn = tskp_mediumdown;
KPMediumMA = tskp_mediumma;
KPMedium = KPMediumUp + KPMediumDn;
//calculations
PLBars = IIf(XOUp, LowestSince(XODn, KPMedium ,1), 0); //find the Lowest Low
PHBars = IIf(XODn, HighestSinceBars(XOUp, KPMedium, 1),0); //find the bar that produced the Highest High
PrevPLMedium = Ref(KPMedium, -prevPLBars);
PrevPHMedium = Ref(KPMEdium, -PrevPHBars );

Type1Filter = IIf(PPopUp AND (LowestSince(XODn, KPMedium, 1) > 0 ) AND (HighestSince(XODn, KPMedium, 1) > 0 ), True, IIf(PPopDn AND (HighestSince(XOUp, KPMedium ,1) < 0) AND (LowestSince(XOUp, KPMedium ,1) < 0), True, False));
Type2Filter = IIf(PPopUp AND LowestSince(XODn, KPMedium, 1) < 0 AND KPMedium > 0, True, IIf(PPopDn AND (HighestSince(XOUp, KPMedium ,1) > 0) AND KPMEdium < 0, True, False));
Type3Filter = IIf(PPopUp AND LowestSince(XODn, KPMedium, 1) < 0 AND KPMedium < 0 AND (KPMedium > KPMediumMA), True, IIf(PPopDn AND (HighestSince(XOUp, KPMedium ,1) > 0) AND KPMEdium > 0 AND(KPMedium < KPMediumMA), True, False));

Type1Buy = PPopUp AND ((Close - Open) >= 0) AND (KPScoreCard >= ParmSCThreshold) AND Type1Filter;
Type1Sell = PPopDn AND ((Close - Open) <= 0) AND (KPScoreCard <= -ParmSCThreshold) AND Type1Filter;
Type2Buy = PPopUp AND ((Close - Open) >= 0) AND (KPScoreCard >= ParmSCThreshold) AND Type2Filter AND C > KPWaterLevel;
Type2Sell = PPopDn AND ((Close - Open) <= 0) AND (KPScoreCard <= -ParmSCThreshold) AND Type2Filter AND C < KPWaterLevel;
Type3Buy = PPopUp AND ((Close - Open) >= 0) AND (KPScoreCard >= ParmSCThreshold) AND Type3Filter AND C > KPWaterLevel;
Type3Sell = PPopDn AND ((Close - Open) <= 0) AND (KPScoreCard <= -ParmSCThreshold) AND Type3Filter AND C < KPWaterLevel;


if(parmDebug == 1)
{
//printf("Type1Filter: %g%\nType2Filter: %g%\nType3Filter: %g%\n", Type1Filter, Type2Filter, Type3Filter);
//printf("KPWaterlevel: %g%\n", KPWaterLevel);
//printf("KPMedium: %g%\nKPMediumMA: %g%\n", KPMedium, KPMediumMA);
//printf("Highest XOUp Medium: %g%\nLowest XOUp Medium: %g%\n", HighestSince(XOUp, KPMedium, 1), LowestSince(XOUp, KPMedium ,1) );
//printf("Highest XODn Medium: %g%\nLowest XODn Medium: %g%\n", HighestSince(XODn, KPMedium, 1), LowestSince(XODn, KPMedium ,1) );
//printf("Prev PH Medium: %g%:Prev PL Medium: %g%\n", PrevPHMedium, PrevPLMedium);
//printf("Type1Buy: %g%:Type1Sell: %g%\n", Type1Buy, Type1Sell);
//printf("Type2Buy: %g%:Type2Sell: %g%\n", Type2Buy, Type2Sell);
//printf("Type3Buy: %g%:Type3Sell: %g%\n", Type3Buy, Type3Sell);
}

// Plots
PlotShapes(IIf(Type1Buy, shapeDigit1 , IIf(Type1Sell, shapeDigit1, shapeNone)), IIf(Type1Buy, colorBlue, IIf(Type1Sell, colorRed, Null)), 0, IIf(Type1Buy, High, IIf(Type1Sell, L, O)), IIf(Type1Buy, 30, IIf(Type1Sell, -30, 0)) );
PlotShapes(IIf(Type2Buy, shapeDigit2 , IIf(Type2Sell, shapeDigit2, shapeNone)), IIf(Type2Buy, colorBlue, IIf(Type2Sell, colorRed, Null)), 0, IIf(Type2Buy, High, IIf(Type2Sell, L, O)), IIf(Type2Buy, 30, IIf(Type2Sell, -30, 0)) );
PlotShapes(IIf(Type3Buy, shapeDigit3 , IIf(Type3Sell, shapeDigit3, shapeNone)), IIf(Type3Buy, colorBlue, IIf(Type3Sell, colorRed, Null)), 0, IIf(Type3Buy, High, IIf(Type3Sell, L, O)), IIf(Type3Buy, 30, IIf(Type3Sell, -30, 0)) );

//Plot(KPWaterLevel, "KPWaterLevel", parmWaterLevelColor, parmWaterLevelStyle);
// HMM how to print Medium on a price chart

//voice
if(parmVoice ==1)
{
if(NewBarSignal)
{
if( LastValue(Ref(Type1Buy, -1)) == 1) Say(Interval(2) + " New Type one buy.");
if( LastValue(Ref(Type2Buy, -1)) == 1) Say(Interval(2) + " New Type two buy");
if( LastValue(Ref(Type3Buy, -1)) == 1) Say(Interval(2) + " New Type three buy.");

if( LastValue(Ref(Type1Sell,-1)) ==1) Say(Interval(2) + " New Type one sell.");
if( LastValue(Ref(Type2Sell,-1)) ==1) Say(Interval(2) + " New Type two sell.");
if( LastValue(Ref(Type3Sell,-1)) ==1) Say(Interval(2) + " New Type three sell.");
}
}
//alerts
if(parmAlert ==1)
{
AlertIf(NewbarSignal AND Ref(Type1Buy, -1), "", "Type 1 Buy.", 1, 15, 0);
AlertIf(NewbarSignal AND Ref(Type2Buy, -1), "", "Type 2 Buy.", 1, 15, 0);
AlertIf(NewbarSignal AND Ref(Type3Buy, -1), "", "Type 3 Buy.", 1, 15, 0);
AlertIf(NewbarSignal AND Ref(Type1Sell, -1), "", "Type 1 Sell.", 2, 15, 0);
AlertIf(NewbarSignal AND Ref(Type2Sell, -1), "", "Type 2 Sell.", 2, 15, 0);
AlertIf(NewbarSignal AND Ref(Type3Sell, -1), "", "Type 3 Sell.", 2, 15, 0);
}

_SECTION_END();
//*********************************

//*********************************
_SECTION_BEGIN("Chart Settings");
SetChartOptions(0,chartShowArrows|chartShowDates);
SetChartBkColor(ParamColor("Outer Panel",colorPaleBlue));
SetChartBkGradientFill(ParamColor("Upper Chart",1),ParamColor("Lower Chart",23));
_SECTION_END();


//================================================Start Chart Configuration================================================================= ===========

_N(Title = StrFormat("{{NAME}} - {{INTERVAL}} {{DATE}} Open %g, Hi %g, Lo %g, Close %g (%.1f%%) Vol " +WriteVal( V, 1.0 ) +" {{VALUES}}", O, H, L, C, SelectedValue( ROC( C, 1 )) ));


Plot( C, "Close", colorBlue, styleCandle, Zorder = 1);

//================================================End Chart Configuration================================================================= ==============


//====================================Start of Linear Regression Code========================================================================== ========

P = ParamField("Price field",-1);

Length = 150;

Daysback = Param("Period for Liner Regression Line",Length,1,240,1);
shift = Param("Look back period",0,0,240,1);

//=============================== Math Formula ============================================================================== ==========================

x = Cum(1);
lastx = LastValue( x ) - shift;
aa = LastValue( Ref(LinRegIntercept( p, Daysback), -shift) );
bb = LastValue( Ref(LinRegSlope( p, Daysback ), -shift) );
y = Aa + bb * ( x - (Lastx - DaysBack +1 ) );

//==================Plot the Linear Regression Line ============================================================================== ======================

LRColor = ParamColor("LR Color", colorCycle );
LRStyle = ParamStyle("LR Style");

LRLine = IIf( x > (lastx - Daysback) AND BarIndex() < Lastx, y, Null );

LRStyle = ParamStyle("LR Style");
Angle = Param("Angle", 0.05, 0, 1.5, 0.01);// A slope higher than 0.05 radians will turn green, less than -0.05 will turn red and anything in between will be white.

LRLine = IIf( x > (lastx - Daysback) AND BarIndex() < Lastx, y, Null );

Pi = 3.14159265 * atan(1); // Pi
SlopeAngle = atan(bb)*(180/Pi);

LineUp = SlopeAngle > Angle;
LineDn = SlopeAngle < - Angle;

if(LineUp)
{
Plot(LRLine, "Lin. Reg. Line Up", IIf(LineUp, colorBrightGreen, colorWhite), LRStyle);
}
else
{
Plot(LRLine, "Lin. Reg. Line Down", IIf(LineDn, colorDarkRed, colorWhite), LRStyle);
}

//========================== Plot 1st SD Channel ============================================================================== ========================

SDP = Param("Standard Deviation", 1.5, 0, 6, 0.1);
SD = SDP/2;

width = LastValue( Ref(SD*StDev(p, Daysback),-shift) ); //Set width of inside chanels here.
SDU = IIf( x > (lastx - Daysback) AND BarIndex() < Lastx, y+width , Null ) ;
SDL = IIf( x > (lastx - Daysback) AND BarIndex() < Lastx, y-width , Null ) ;

SDColor = ParamColor("SD Color", colorCycle );
SDStyle = ParamStyle("SD Style");

Plot( SDU , "Upper Lin Reg", colorBrown,SDStyle ); //Inside Regression Lines
Plot( SDL , "Lower Lin Reg", colorLime,SDStyle ); //Inside Regression Lines

//========================== Plot 2d SD Channel ============================================================================== ==========================

SDP2 = Param("2d Standard Deviation", 2.0, 0, 6, 0.1);
SD2 = SDP2/2;

width2 = LastValue( Ref(SD2*StDev(p, Daysback),-shift) ); //Set width of outside chanels here.
SDU2 = IIf( x > (lastx - Daysback) AND BarIndex() < Lastx, y+width2 , Null ) ;
SDL2 = IIf( x > (lastx - Daysback) AND BarIndex() < Lastx, y-width2 , Null ) ;

SDColor2 = ParamColor("2 SD Color", colorCycle );
SDStyle2 = ParamStyle("2 SD Style");

Plot( SDU2 , "Upper Lin Reg", colorRed,SDStyle2 ); //OutSide Regression Lines
Plot( SDL2 , "Lower Lin Reg", colorLime,SDStyle2 ); //OutSide Regression Lines

Trend = IIf(LRLine > Ref(LRLine,-1),colorGreen,colorRed);//Changes LR line to green if sloping up and red if sloping down.

Plot( LRLine , "LinReg", Trend, LRSTYLE );
PlotOHLC(SDU,SDL2,SDU2,SDL,"",colorTan,styleNoLabel | styleCloud);
//============================ End Indicator Code ============================================================================== ==========================

الموضوع الأصلي : اضغط هنا    ||   المصدر : منتدى هوامير البورصة السعودية


رد مع اقتباس
 
 

قديم 06-02-2014, 10:35 PM
  المشاركه #2

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Sep 2011
المشاركات: 14,627
الرأي الأول غير متواجد حالياً  

رد: مؤشر ايمي بروكر هديه مني لكم


المعادله بها اخطاء كثيره ومتعدده


رد مع اقتباس
قديم 06-02-2014, 11:13 PM
  المشاركه #3

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 5,009
مستشاري غير متواجد حالياً  

رد: مؤشر ايمي بروكر هديه مني لكم


احسنت.رد مع اقتباس
قديم 06-02-2014, 11:31 PM
  المشاركه #4

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 5,009
مستشاري غير متواجد حالياً  

رد: مؤشر ايمي بروكر هديه مني لكم


المعادله خطاء


رد مع اقتباس
قديم 07-02-2014, 12:00 AM
  المشاركه #5

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 355
Essam1212 غير متواجد حالياً  

رد: مؤشر ايمي بروكر هديه مني لكم


المعاادله شغاله عندي 100%


رد مع اقتباس
قديم 07-02-2014, 12:34 AM
  المشاركه #6

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 6,055
بنك المشاعر غير متواجد حالياً  

رد: مؤشر ايمي بروكر هديه مني لكم


المعادلة فيها خطأ اذا ممكن احد يعدلها
جزاه الله كل خيررد مع اقتباس
قديم 07-02-2014, 02:39 AM
  المشاركه #7

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 1,807
غنيمة غير متواجد حالياً  

رد: مؤشر ايمي بروكر هديه مني لكم


بارك الله فيك


رد مع اقتباس
قديم 07-02-2014, 04:00 AM
  المشاركه #8

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 124
ابو يام غير متواجد حالياً  

رد: مؤشر ايمي بروكر هديه مني لكم


نعم غير شغاله المعادله بها اخطاء البرنامج اللي عندي اصداره 5.30


رد مع اقتباس
قديم 07-02-2014, 11:46 AM
  المشاركه #9

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Jul 2006
المشاركات: 402
أبو سارا غير متواجد حالياً  

رد: مؤشر ايمي بروكر هديه مني لكم


بارك الله فيك


رد مع اقتباس
قديم 07-02-2014, 02:43 PM
  المشاركه #10

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 355
Essam1212 غير متواجد حالياً  

رد: مؤشر ايمي بروكر هديه مني لكم


ياحبايبي يمكن المشكله عندكم في اصدار البرنامج اوشي أخر

المعادله عندي شغاله على النسخه الاخيره 5.60


جربت المعادله اكثر من مره شغاله وبنزلها لكم مره ثانيه للتأكيدرد مع اقتباس
إضافة رد


مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مؤشر, هديه, ايمي, بروكر

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع09:45 PM